Nguồn : CAMILLE SANTIAGO – The Philippines gets 5 major nominations for 2023 World Travel Awards (philstarlife.com). Ngày đăng | Ngày 21 tháng 02 năm 2023

PHILIPPINES NHẬN ĐƯỢC 5 ĐỀ CỬ CHÍNH CHO GIẢI THƯỞNG DU LỊCH THẾ GIỚI 2023.

Mời bạn đọc thêm nội dung:
https://philstarlife.com/…/755704-philippines-world…

The Philippines gets 5 major nominations for 2023 World Travel Awards by Camille Santiago. (2023, February 21). The Philippine Star. https://philstarlife.com/living/755704-philippines-world-travel-awards-nominations-2023?page=2.

Scroll to Top